Warsztat Terapii Zajęciowej przy Imperium Słońca założony został w grudniu 1995 roku.

Warsztat od początku działalności finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zajęciach warsztatowych uczestniczą osoby niezdolne do pracy z powodu upośledzenia umysłowego. W warsztacie prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, służące nauce i doskonaleniu umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej.

WTZ jest kolejnym etapem rehabilitacji i przygotowania do podjęcia pracy. Uczestnictwo w zajęciach jest też specyficznym treningiem umiejętności społecznych. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca  „orzeczenie” o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników całym sercem oddany swoim zadaniom.
Zespół  ten powołany został przez Zarząd Stowarzyszenia a kierownikiem Warsztatu  jest mgr Maria Dyla.
Do Warsztatu uczęszcza obecnie 55 osób, dla każdego uczestnika Rada Programowa opracowuje indywidualny  Program Rehabilitacji. Poszerzenie zaradności osobistej i przystosowującej do życia i pracy odbywa się poprzez oddziaływanie integrujące i uspołeczniające przez usprawnienie poszczególnych funkcji psychofizycznych oraz stałą współpracą z rodzicami osób niepełnosprawnych.